New Member Orientation Tea

The STTI Beta Beta Houston Orientation Tea - 2017